د اکسیجن بینر

نايټروجن نبات

3000Nm3h-PSA-نایتروجن-نباتات

3000Nm3/h PSA نايتروجن نبات

ظرفیت: 3000Nm3/h
N2پاکوالی: 99%
د پروژې ځای: هند

500Nm3-h-PSA-نایتروجن-جنراتور

500Nm3/h PSA نایتروجن جنراتور

ظرفیت: 500Nm3/h
N2پاکوالی: 99.995%
د پروژې ځای: سویلي کوریا

500Nm3h-PSA-نایتروجن-جنراتور

500Nm3/h PSA-N2نبات

ظرفیت: 500Nm3/h
N2پاکوالی: 99.9%
د پروژې ځای: چین